Educație

 •  Condițiile de înscriere în sistemul educațional preșcolar și școlar

Înscrierea elevilor în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc în calitate de audient, se realizează în conformitate cu prevederile OME nr. 3.363/10.03.2022, astfel:

 1. Parintele/reprezentantul legal completeaza electronic sau in scris o cerere tip prin care se solicita inscrierea copilului ca (a) audient la clasa, (b) participant la activități extrascolare, sau (c) participant la activități de asistenta psihopedagogica si consiliere.
 2. Depune adresa la Inspectoratul Școlar pe raza caruia copilul are resedinta. Cererea poate fi transmisa si prin email pe adresa Inspectoratului Școlar.
 3. Inspectoratul Școlar repartizeaza elevul la o unitate de învățământ, tinand cont de proximitatea fata de resedinta elevului, si comunica parintelui/reprezentantului legal/elevului decizia.
 4. Odata decizia emisa, elevul se prezinta la unitatea de învățământ unde, în termen de maximum 5 zile, o comisie de repartizare va desfășura un interviu cu elevul și, după caz, cu părintele/reprezentantul legal al elevului respectiv și va decide cu privire la clasa/nivelul de învățământ pe care îl va parcurge elevul în calitate de audient.
 5. Dupa repartizarea la clasa, elevul participa la activități de invatare si este înscris în cataloage provizorii pana la eventuala inscriere ca elev conform procedurii legale (vezi punctul 5 mai jos).
 1. De unde se poate descărca documentul pentru înscrierea în sistemul educațional?

Modelul cererii de înscriere se regăsește, inclusiv în limba ucraineană pe site-ul Ministerului Educației, la adresa www.edu.ro/alături_de_Ucraina. Același model al cererii se regăsește și pe site-urile inspectoratelor școlare, în limbile română, ucraineană și engleză.

 

 1. Lista Inspectorate la nivel național si adrese email

Datele de contact, adesele de corespondență electronică ale inspectoratelor școlare județene, respectiv a inspectoratului școlar al municipiului București pot fi accesate la adresa Ministerului Educației: https://www.edu.ro/inspectorate-scolare-judetene

 

 1. Audienții beneficiază de transport gratuit ca si elevii romani, atât la CFR cat si local?

Elevii înscriși în învățământul obligatoriu beneficiază de gratuitate la transportul cu trenul (Regio și InterRegio), la clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Concret, aceștia beneficiază de:

 • legitimații de călătorie gratuite, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a și tarif de rezervare gratuit pentru călătoria cu trenurile cu regim de rezervare;
 • abonamente de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii gratuite, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri.

Pentru a beneficia de legitimațiile și abonamentele de călătorie, elevii trebuie să prezinte carnetul de elev (în original), pe care trebuie să fie înscris codul numeric personal (CNP) sau adeverința doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare, prezentată în original.

Prin „audient” se înțelege se înțelege elevul școlarizat într-un alt sistem de învățământ din altă țară, care își continuă, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al elevului minor, a elevului major sau a autorității competente, parcursul școlar într-o unitate de învățământ din sistemul de învățământ românesc.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 20/07.03.2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, la articolul 1 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) transport, în condițiile stabilite prin hotărâre a guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.”

 

 1. Cum poate obține un audient calitatea de elev?

 

Înscrierea în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc în calitate de elev a copiilor si tinerilor ucraineni, se realizează în conditii similare cu cele pentru elevii romani[1], fiind necesara parcurgerea unor etape de evaluare a nivelului de competente ale elevului, inclusiv in ceea ce priveste cunoasterea limbii romane. Procedura obisnuita, care este cea mai avantajoasa din punct de vedere al interesului superior al copilului, include urmatorii pasi:

 1. Elevul este inscris ca audient urmand etapele descrise la punctul 1.
 2. Elevii frecventează ca audienți cursurile unității de învățământ preuniversitar la care au fost repartizați de către inspectoratul școlar și participa simultan la un curs de inițiere în limba română organizat de Inspectoratul Școlar.
 3. Fiecare cursant al cursului de inițiere în limba română participa la un număr de 6 (șase) ore/săptămână, pentru o perioada de minimum 36 de saptamani. La sfârșitul cursului de inițiere în limba română elevii vor participa la o sesiune de evaluare a competențelor lingvistice, în urma căreia se eliberează un certificat de competență lingvistică.
 4. Dupa absolvirea cursului de initiere in limba romana si obtinerea certificatului de limba română, elevul este inmatriculat si dobandeste calitatea de elev.

In mod excepțional, Ministerul Educației pune la dispoziție si o procedura simplificata, care permite înmatricularea elevilor care nu cunosc limba romana. Astfel, părinții/reprezentanții legali ai minorilor străini care nu au acte de studiu pot opta, depunând o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, pentru aplicarea unei proceduri simplificate de evaluare în vederea școlarizării și înmatriculării într-un anumit an de studiu. Responsabilitatea acestei decizii revine integral părințiilor sau reprezentanților legali, care vor beneficia de activități de consiliere psihopedagogică și orientare școlară din partea unui consilier școlar și/sau a profesorului diriginte, cu prezentarea inclusiv a riscurilor ce decurg din participarea la evaluare/examinare si școlarizare fara frecventarea cursului de inițiere în limba română.

Procedura simplificată de evaluare în vederea școlarizării și înmatriculării într-un anumit an de studiu presupune susținerea de către elev a unui test de verificare generală a cunoștințelor la matematică și o apreciere sintetică referitoare la nivelul competențelor matematice deținute, prin raportare la sistemul preuniversitar românesc. În baza analizei rezultatelor obținute de elev, având în vedere vârsta și studiile anterioare declarate de candidat, comisia recomandă părinților sau reprezentanților legali repartizarea în anul de studiu corespunzător.

 

Procedura de înscriere în clasa a IX-a a cetățenilor ucraineni cu statut de elev, excepteaza elevii ucraineni de la sustinerea examenelor de evaluare nationala si a probelor de aptitudini. Astfel, Înscrierea elevilor ucraineni se realizează pe locuri speciale și peste numărul maxim de elevi cuprins în formațiunile/clasele de elevi pe baza opțiunilor exprimate, în scris, de către părinții sau reprezentanții legali. Etapele inscrierii sunt urmatoarele:

Un dosar de inscriere se depune la Inspectoratul Scolar si trebuie să conțina următoarele acte:

 1. cerere de înscriere în învățământul liceal de stat redactată în limba română/engleză/ucraineană, cu exprimarea unei opțiuni privind filiera/profilul/ specializarea/calificarea profesională;
 2. foaia matricolă, pentru cei care au finalizat studiile învățământului gimnazial din România/documentele doveditoare ale finalizării studiilor gimnaziale în Ucraina, conform reglementărilor aprobate de Ministerul Învățământului și Științei din Ucraina, eliberate de autorități sau descărcate din aplicația online creată în acest scop;
 3. cartea de identitate/pașaportul sau certificatul de naștere, în original și/sau în copie, în situația în care elevii dețin aceste documente.
 4. Comisia de la nivelul Inspectoratului Scoale realizează repartizarea cetățenilor ucraineni cu statut de elev pe baza opțiunilor exprimate de aceștia în cererile de înscriere si comunică rezultatul repartizării prin afișare la sediul inspectoratului școlar și postare pe site-ul instituției.
 • După realizarea repartizării, elevii ucraineni ridica de la Inspectoratul Școlar dosarele în vederea înscrierii la unitățile de învățământ la care au fost repartizați.
 1. Copiii cu nevoi speciale au acces la sistemul educațional? Cum?

Copiilor cu nevoi speciale li se asigura acces la sistemul educațional in conditii de egalizare a sanselor si cu sprijin personalizat, in functie de nevoi. In procedura de inscriere a elevului ca audient, descrisa la punctul 1 mai sus, se va solicita sprijinul Centrului Judetean (al Municipiului Bucuresti) de Resurse si Asistenta Educationala in vederea obtinerii unui certificat de orientare. Comisiile constituite la nivelul Inspectoratelor Scolare vor furniza informatiile necesare.

 

 1. Unde se țin cursuri gratuite de limba română și limba engleză?

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 6127/24.10.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind  școlarizarea și organizarea și desfășurarea cursului de inițiere în limba română  pentru minorii care au dobândit o formă de protecție internaţională sau un drept de ședere în România, precum și pentru minorii cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului  Economic European și ai Confederației Elvețiene, inspectoratul şcolar judeţean asigură înscrierea solicitanţilor la cursuri de initiere in limba romana.

Unitatea de învățământ este stabilita de Inspectoratul Școlar şi se comunică elevilor solicitanti în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii. Cursurile de inițiere în limba română se desfășoară pe durata întregului an școlar și încep de la momentul în care există solicitanți, indiferent de momentul solicitarii (i.e. elevul poate solicita inscriere la cursul de intieire in orice moment al anului).

 

Ministerul Educației nu organizeaza cursuri speciale de invatare a limbii engleze, insa elevii ucraineni în calitate de audienți sau elevi școlarizați participă la cursurile de limba engleză aflate în oferta școlară a unităților de învățământ. Exista insa cursuri de limba engleza oferite de entitati private si de organizatii non-guvernamentale.

 

 1. Echivalare diplome de studiu – proceduri

În cazul în care persoanele strămutate din Ucraina au cetățenie română sau sunt membri de familie ai unui cetățean român/UE sau în cazul în care beneficiază de o formă de protecție pe teritoriul României atunci pot aplica pentru recunoașterea studiilor urmând procedurile menționate la adresa https://cnred.edu.ro/ro/cetateni-ucraineni.

În cazul în care aceștia doresc continuarea studiilor ca cetățeni ucraineni atunci trebuie să se adreseze direct universitatilor unde doresc sa studieze si obțină înscrierea în conformitate cu procedurile stabilite de către Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene a Ministerului Educației.

 

[1] În acest sens, a se vedea OME nr. 6127/ 24.10.2022, Anexa 1 – privind școlarizarea și organizarea și desfășurarea cursului de inițiere în limba română  pentru minorii care au dobândit o formă de protecție internaţională sau un drept de ședere în România, precum și pentru minorii cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului  Economic European și ai Confederației Elvețiene.

Comments are closed.